فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

مهندسی فروش

 

مهندسی فروش
فروش به موقع، به قیمت و به جا فرآیندی دقیق و هدفی غایی است که نگرش کارشناسانه به عواملی چند، آن را محقق کرده و به عنوان یک حرکت دقیق، حساب‌گرانه و قابل اعتماد، اطلاق پیشوند "مهندسی" را برازنده‌اش می‌گرداند.
باید دانست، فرآیند "فروش"، عنوان "مهندسی" به خود نخواهد گرفت مگر با مطالعاتی کارشناسانه؛ که در آن روش‌های مهندسی توسعه بازار، مطالعات راهبردی و اقتصادی، مباحث حوزه معماری و شهرسازی، پیش‌بینی بحران و ریسک و چگونگی مدیریت کنترل آن، مورد تدبر و تحقیق قرار گیرد. یقیناً بدون انتخابی آگاهانه؛ مطالعه‌ای محققانه، حرکتی جسورانه و مدیریتی مدبرانه، دست یافتن به اهداف، امکان‌پذیر نبوده و این مطلب اهمیت مهندسی فروش برای رسیدن به موفقیتی چشم‌گیر را روشن می‌سازد.
از آن جا که "فروش موفق" در مرحله ساخت، ضمن جذب سرمایه خارجی به عنوان عاملی درون‌زا، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرده و منجر به حرکت پویا و منسجم در مرحله بهره‌برداری (مخصوصاً در مجتمع‌های تجاری) می‌گردد، لذا معرفی آن به عنوان "عامل حیاتِ" پروژه‌های ساختمانی، سخنی گزاف نخواهد بود.